بذر بازار شماره ماشین مالیات کسب درآمد

بذر: بازار شماره ماشین مالیات کسب درآمد درآمد مالی بازار خودرو

ماشین چقدر درآمد مالیاتی جهت دولت ساخت؟

براساس بررسی بانک مرکزی، «خودرو» سال گذشته بیش از 4 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی جهت دولت ایجاد کرد.  ماشین چقدر درآمد مالیاتی جهت د..

ادامه مطلب